Zakończenie kursu specjalistycznego TITS-3/18 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu specjalistycznego TITS-3/18

Data publikacji 30.08.2018

W dniach 2 sierpnia - 30 sierpnia 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się trzecia edycja kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji. W zajęciach uczestniczyło trzynastu policjantów.

Na kurs zostali skierowani funkcjonariusze przewidziani do prowadzenia zajęć z taktyki i technik interwencji w jednostkach terenowych. Do szkolenia przystąpili ci, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne, mające formę egzaminu praktycznego.

Podczas szkolenia uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego, posługiwania się pałkami służbowymi i innymi środkami przymusu bezpośredniego. Utrwalali też umiejętności techniczne, służące do realizacji interwencji oraz taktykę zatrzymywania osób. Oprócz tego program kursu zawierał treści dotyczące podstaw prawnych i zasad przeprowadzania interwencji, pierwszej pomocy przedmedycznej, a także metodyki prowadzenia zajęć.

Kurs zakończył się egzaminem, na który składały się trzy zadania: pierwsze, polegające na zaprezentowaniu umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, drugie, w którym należało wykazać się umiejętnościami w zakresie działania taktycznego podczas zatrzymywania osób i ostatnie – indywidualna realizacja zajęć dydaktycznych.

Oceny uzyskane przez słuchaczy w trakcie kursu świadczą o ich wysokim poziomie wiedzy i umiejętności, a dodatkowym potwierdzeniem tego faktu był bardzo dobrze zdany egzamin końcowy. Z pełnym przekonaniem możemy więc stwierdzić, że uczestnicy szkolenia oznaczonego symbolem „TITS 3/18” zostali właściwie przygotowani przez kadrę dydaktyczną Szkoły Policji w Katowicach do samodzielnego prowadzenia zajęć w jednostkach organizacyjnych Policji, a także egzaminowania policjantów w zakresie sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego.

Słuchacze TITS 3/18 podczas szkolenia zostali zapoznani z założeniami programu pt. Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu Morza Bałtyckiego (Łotwa, Litwa, Polska, Estonia) do korzystania z jednolitego modelu w zakresie stosowania siły fizycznej opracowanego w ramach projektu strategicznego programu unijnego ERASMUS+.

Kurs przeprowadzili nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego:  podinsp. Bartosz Głowacki oraz nadkom. Lubomir Stasiak.