Projekt pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – wspólne zobowiązania i wyzwania”

Na podstawie umowy nr OLAF/2016/D1/067 podpisanej z Komisją Europejską, Szkoła Policji w Katowicach realizuje projekt pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – wspólne zobowiązania i wyzwania” (The financial interests of the EU – common obligations and challenges). Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Komisji Europejskiej Hercule III na rzecz wspierania działań w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 93 773 EURO, z czego kwota dofinansowania środków z Unii Europejskiej wynosi 75 018,4 EURO.

Realizację projektu zaplanowano na okres 9 grudnia 2016 - 31 stycznia 2018 roku.

Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczaniu przestępstw finansowych na szkodę Unii Europejskiej, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zainicjowanie bezpośrednich kontaktów przedstawicieli różnych państw zajmujących się zwalczaniem oszustw dokonywanych na szkodę interesów finansowych UE, w tym także szkoleń funkcjonariuszy z zakresu ścigania oszustw finansowych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację 5-dniowej konferencji dla praktyków i specjalistów zajmujących się zwalczaniem przestępczości finansowej z Polski, a także z Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier i Serbii. Planuje się, że łącznie udział w konferencji weźmie 100 uczestników z kraju i zagranicy. Rezultaty projektu zostaną rozpowszechnione w publikacji wydanej w kilku językach w nakładzie 500 sztuk.

Zasadniczym elementem planowanego spotkania będzie poznanie przez funkcjonariuszy najnowszych trendów i zagrożeń związanych z przestępczością na szkodę interesów finansowych UE, w szczególności oszustw w zakresie wykorzystywania funduszy unijnych oraz nielegalnego obrotu towarami i wyłudzeń podatku VAT.

Cel niniejszego projektu koresponduje z dwoma podstawowymi celami operacyjnymi programu Hercule III i przyczynia się do osiągnięcia pełnej operacyjności programu tj.:

  • poprawa profilaktyki i dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych i innych nielegalnych działań poza obecnym poziom przez zwiększenie współpracy międzynarodowej i interdyscyplinarnej;
  • zwiększenie ochrony interesów finansowych UE przed nadużyciami finansowymi, ułatwienie wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk.

 

Więcej informacji na temat programów Hercule można znaleźć na stronie internetowej programu.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Program Unii Europejskiej Hercule III (2014 – 2020). Program jest realizowany przez Komisję Europejską i został ustanowiony w celu promowania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en/htm

Materiał odzwierciedla punkt widzenia autora i Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za wykorzystanie jakiejkolwiek informacji w niej zawartej.

 


 

PROJECT “PROTECTION OF THE FINANCIAL INTERESTS OF THE EU – COMMON OBLIGATIONS AND CHALLENGES

The Police School in Katowice is implementing a project ‘The financial interests of the EU – common obligations and challenges’ based on agreement with European Commission (no. OLAF/2016/D1/067). The project is co-funded by European Commission Programme Hercule III (2014-2017). It was established to promote activities in the field of protection of the financial interests of the European Union.

The total amount of the project funds is 93 773 EURO of which 75 018,4 EURO constitutes the European Union grant.

The project was planned to run from 9th December 2016 to 31st January 2018.

The purpose of the project is to improve and develop international cooperation in the field of prevention and fight against financial crimes against financial interests of the European Union, through exchanging knowledge and professional experience, establishing direct contacts between representatives of various countries, who are involved in combating fraud, including professional training for law enforcement officers and services fighting against this type of crime.

The aim of the project will be achieved through the five-day conference organised for practitioners and specialists involved in combating organised financial crime, from Poland, Czech, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, Hungary, Serbia. The number of people taking part in the event has been estimated at  100 participants from Poland and abroad. The outcomes of the conference will be published in Polish and English, in 500 copies.

Familiarising by law enforcement officers with the latest trends and threats in organised financial crime against financial interests of the European Union is going to be the key element of the conference. The emphasis is going to be on frauds related with illegal use of European Union funds, illegal trade in goods and fraudulent VAT claims.

The aim of this project is in line with two core operational objectives of the European Union Programme Hercule III (2014-2020), which translates into:

  • improving prophylactic and investigative activities relating to financial frauds and other illegal activities through supporting international and interdisciplinary co-operation.
  • Improving the protection of the financial interests of the European Union against financial crimes, enabling ease of information in communication, exchanging  information and good practices. 

More information here.

 

 

 

This conference is supported by the European Union Programme Hercule III (2014-2020). This programme is implemented by the European Commission. It was established to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union.

This communication reflects the view only of the author, and the European Commission  cannot be  held responsible for any use which  may be made of  information contained therein.