Publikacja konferencyjna - Banery - Szkoła Policji w Katowicach

Publikacja konferencyjna

  • O PUBLIKACJI

Publikacja zaplanowana została w ramach projektu pt. „Interesy Finansowe UE – wspólne zobowiązania i wyzwania” (The financial interests of the EU – common obligations and challenges). Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Komisji Europejskiej HERCULE III na rzecz wspierania działań w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.

Publikacja obejmuje artykuły, monografie, referaty.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac, które zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.

Wybrane prace mogą być opublikowane na łamach periodyków  Szkoły Policji w Katowicach.

Artykuły, referaty, monografie powinny nawiązywać do zagadnień, które będą prezentowane w ramach sesji tematycznych na konferencji "Interesy finansowe UE – wspólne zobowiązania i wyzwania”


  • WYMAGANIA TECHNICZNE

Referaty przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej.

Dokumenty programu Microsoft Word lub kompatybilnego.

Akceptowalne typy plików: doc, docx, rtf.

Font: Arial; rozmiar czcionki: 10

Objętość: nie jest ograniczona.

Szablon referatu: szablon_referatu_monografii_konferencja KAT.docx


  • ADRES DOSTARCZENIA

Referaty należy przesyłać na adres: projekty@poczta.sp.kce


  • TERMIN

Ostateczny termin nadsyłania prezentacji: 3 listopada 2017


  • PUBLIKACJA

Autorzy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną o wynikach kwalifikacji referatów, które będą opublikowane w publikacji lub periodyku Szkoły Policji w Katowicach.


  • PRAWA AUTORSKIE

Wysyłając materiał tekstowy , autor oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do artykułu, referatu, monografii, itp. oraz, że tym samym wyraża zgodę na ich zamieszczenie na łamach publikacji Szkoły Policji w Katowicach. Autor zgadza się na wykorzystanie przez Unię Europejską przedstawionych i opublikowanych w ramach Konferencji materiałów swojego autorstwa, a także autorstwa innych osób, od których uzyskał zgodę na ich wykorzystanie.