Wydział Finansów - Szkoła Policji w Katowicach

Wydział Finansów

Wydział Finansów

Główny Księgowy – Naczelnik Wydziału Finansów
– mł. insp. Zbigniew Chrzęstek

Kontakt:
Sekretariat tel.: 32 6069 300, resort.: 8516 300
Fax: 32 6069 249
E-mail: wf@spkatowice.policja.gov.pl

Zakres zadań:
Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:

  • planowanie dochodów i wydatków budżetowych oraz kontrola ich realizacji;
  • sprawowanie kontroli formalno-rachunkowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sum depozytowych;
  • prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych;
  • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej wydatków osobowych policjantów i pracowników szkoły;
  • dokonywanie rozliczeń publiczno-prawnych z tytułu składek należnych od policjantów i pracowników szkoły;
  • regulowanie zobowiązań i windykacja należności szkoły.
  • organizowanie i koordynowanie działań szkoły w zakresie zadań wynikających
    z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
  • nadzorowanie czynności komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz opiniowanie dokumentacji z postępowań
    o udzielenie zamówień publicznych, przekazywanej do zatwierdzenia komendantowi,
  • Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
    • prowadzenie rachunkowości;
    • prowadzenie gospodarki finansowej;
    • dokonywanie wewnętrznej kontroli finansowej;
    • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
    • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
    • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
    • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez komendanta, dotyczących prowadzenia rachunkowości szkoły;
    • organizowanie i bezpośredni nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości finansowej szkoły.
  • Główny Księgowy swoje zadania wykonuje przy pomocy podległego Wydziału Finansów.