Wydział Łączności i Informatyki - Szkoła Policji w Katowicach

Wydział Łączności i Informatyki

Wydział Łączności i Informatyki

Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki
– mł. insp. Robert Kwarciński

Kontakt:
Sekretariat tel.: 32 6069 482 lub 47 8516 482, resort.: 8516 482
Fax: 32 6069 489 lub 47 8516 489
E-mail: wlii@spkatowice.policja.gov.pl

Zakres zadań:
Do zadań Wydziału Łączności i Informatyki należy w szczególności:

  • organizowanie systemów łączności i informatycznych;
  • administrowanie systemami elektronicznych zabezpieczeń ochrony fizycznej szkoły oraz budowanie i konserwowanie tych systemów,
  • budowanie, eksploatowanie i konserwowanie sieci łączności i informatycznych oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem;
  • prowadzenie gospodarki materiałowo–technicznej i zapewnienie zaopatrzenia w działach łączności i informatyki;
  • administrowanie systemami łączności i informatycznymi eksploatowanymi w szkole;
  • aktualizowanie i nadzór nad sprawnością techniczną strony internetowej szkoły;
  • zaopatrywanie szkoły w certyfikaty podpisu elektronicznego;
  • przygotowywanie, wdrażanie i administrowanie programami komputerowymi oraz bazami danych usprawniającymi zarządzanie szkołą;
  • zapewnienie sprawności technicznej multimedialnych obiektów dydaktycznych.