Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia - Szkoła Policji w Katowicach

Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia

Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia

Naczelnik Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia
– mł. inspCzesław Piasecki

Kontakt:
Sekretariat tel.: 32 6069 312, resort.: 8516 312
Fax: 32 6069 319
E-mail: wmios@spkatowice.policja.gov.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia
– podinspTomasz Wrzesień

Kontakt:
Sekretariat pododdziałów tel.: 32 6069 313, resort.: 8516 313
Fax: 32 6069 319
E-mail: wmios@spkatowice.policja.gov.pl

 

Zakres zadań:
Do zakresu zadań Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia należy w szczególności:

  • planowanie, organizowanie i dokumentowanie realizowanych szkoleń zawodowych podstawowych oraz doskonalenia zawodowego centralnego, zwanych dalej „przedsięwzięciami szkoleniowymi”;
  • koordynowanie prac programistycznych realizowanych przez komórki dydaktyczne;
  • inspirowanie i koordynowanie procesu tworzenia specjalistycznych pomocy dydaktycznych;
  • koordynowanie gromadzenia i analizowania danych związanych z nadzorem pedagogicznym;
  • koordynowanie etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji określonych w odrębnych przepisach.
  • wykonywanie pracy wychowawczej wobec słuchaczy;
  • realizowanie zajęć dydaktycznych z zakresu musztry policyjnej i działań pododdziałów Policji;
  • planowanie i organizowanie kwaterowania słuchaczy;
  • ocenianie okresowe słuchaczy na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie badań ewaluacyjnych realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych, badań społecznych i pedagogicznych.