Zakład Ogólnozawodowy - Szkoła Policji w Katowicach

Zakład Ogólnozawodowy

Zakład Ogólnozawodowy

Kierownik Zakładu Ogólnozawodowego
– mł. insp. Mirosław Grobelczyk

Kontakt:
Sekretariat tel.: 32 6069 322 lub 47 8516 322, resort.: 8516 322
Fax: 32 6069 329 lub 47 8516 329
E-mail: zo@spkatowice.policja.gov.pl

Zakres zadań:
Do zadań Zakładu Ogólnozawodowego należy w szczególności kształcenie w zakresie:

  • stosowania komunikacji interpersonalnej,
  • wykorzystywania systemów informatycznych w Policji,
  • posługiwania się środkami łączności,
  • udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia lub zdrowia człowieka,
  • przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania zjawisk kryminogennych;
  • sprawowanie opieki psychologicznej wobec policjantów i pracowników podległych komendantowi oraz słuchaczy.