Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego - Szkoła Policji w Katowicach

Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego

Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego

Kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego
– mł. insp. Dariusz Walczak

Kontakt:
Sekretariat tel.: 32 6069 292, resort.: 8516 292
Fax: 32 6069 299
E-mail: zsp@spkatowice.policja.gov.pl

 

Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego
– podinsp. Piotr Górnik

Kontakt:
Sekretariat tel.: 32 6069 382, resort.: 8516 292
Fax: 32 6069 389
E-mail: zws@spkatowice.policja.gov.pl

 

Zakres zadań:
Do zadań Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego należy w szczególności kształcenie
w zakresie:

  • – zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji, organizowania i pełnienia służby na drogach, służby patrolowej, obchodowej, konwojowej i w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
  • – organizowania i pełnienia służby w obsadzie stanowiska kierowania jednostki organizacyjnej Policji;
  • – przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • – udzielania przez Policję pomocy i asysty;
  • – współdziałania Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi podmiotami, wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju i w czasie wojny;
  • – organizowanie służby policjantów odbywających szkolenie zawodowe podstawowe, zgodnie z programami szkolenia.