Postępowania o zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia publiczne

Nr
referencyjny
Wartość
szacunkowa
Wspólny
słownik
zamówień
CPV
Przedmiot Tryb Termin
składania
ofert
Szczegóły
5/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 45316100-6, CPV 45311000-0 Roboty budowlane polegające na realizacji 1.1 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach’’ pn.Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach przetarg nieograniczony 24.08.2017 godz.10:00 więcej
3/ZP/2017   CPV-55120000-7, CPV55300000-3 "Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji" w celu organizacji konferencji przez Szkołę Policji w Katowicach usługi społeczne 21.07.2017 godz.10.00 więcej
4/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV-45316100-6 CPV-45311000-0 Roboty budowlane polegające na realizacji 1.1 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach’’ pn." Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach" przetarg nieograniczony 18.07.2017r. godz. 10:00 więcej
2/ZP/2017 jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy CPV 41.11.00.00-3, 90.48.00.00-5 Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Szkoły Policji w Katowicach Zamówienie z wolnej ręki 28.06.2017 więcej
1/ZP/2017 powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp CPV-09310000-5 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Pile i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przetarg nieograniczony 11.04.2017r. godz. 9:00 więcej