6/ZP/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Katowicach

Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny:

6/ZP/2017

Wartosć szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny slownik zamówieć CPV:

CPV 71240000-2

Przedmiot:

Usługa polegająca na aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa osi strzeleckich "A” i „B” policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach.

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Termin skladania ofert: