4/ZP/2020 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Katowicach

Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny:

4/ZP/2020

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

45000000-7; 45231400-9; 45316110-9.

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania: „Realizacja 1.3 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach" pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego ulicy gen. Jankego na terenie Szkoły Policji w Katowicach".

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert:

25 czerwca 2020 r. godz. 10:00