17/ZP/2019 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Katowicach

Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny:

17/ZP2019

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15131130-5, 15131100-6 ,  15131120-2, 15131134-3, 15131135-0 , 15131230-6 , 15131600-1

Przedmiot:

Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin oraz produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert:

18 grudnia 2019 r. godz. 9:00