Zamówienia publiczne archiwum

5/ZP/2013

Nr referencyjny: 5/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 45216110-8
Przedmiot: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu obiektów Szkoły Policji w Katowicach do wymogów ochrony przeciwpożarowej
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 22.07.2013 r.
Powrót na górę strony