Zamówienia publiczne archiwum

12/ZP/2013

Nr referencyjny: 12/ZP_2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 45111100-9
Przedmiot: Roboty budowlane dot. rozbiórki budynku "Z" Szkoły Policji w Katowicach
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 4.11.2013 r. g.13:00
Powrót na górę strony