Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka - Szkoła Policji w Katowicach

Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka

„Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach.
Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym.
Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem.”

Antoine de Saint Exupery

 

Obecny Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka, kom. Marcin Sędek został powołany Decyzją nr 13/2018 Komendanta Szkoły Policji w Katowicach z dnia 28 marca 2018 roku.

 

Dane kontaktowe:
budynek B, pok. 006,
tel. resort.: 8516 315,
tel. miejski: 32 60 69 315 lub 47 8516 315,
e-mail: marcin.sedek@spkatowice.policja.gov.pl

 

 

 

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • monitorowanie przestrzegania praw człowieka w Szkole Policji w Katowicach;
  • prowadzenie, wdrażanie i nadzorowanie realizacji szkoleń w zakresie ochrony praw człowieka;
  • wspomaganie pełnomocników KWP/KSP w zakresie realizacji przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu praw człowieka na poziomie centralnym i w ramach doskonalenia lokalnego, w tym pomoc w przygotowaniu i realizacji szkoleń (konspekty szczegółowe, materiały dydaktyczne, prowadzenie zajęć pokazowych);
  • udział w pracach nad nowelizacją programów szkoleń dla policjantów w zakresie tematyki praw człowieka i etyki zawodowej;
  • realizowanie zaleceń podmiotów międzynarodowych stojących na straży przestrzegania postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w części dotyczącej szkoleń i propagowania praw człowieka w Policji;
  • opracowywanie i upowszechnianie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w jednostkach szkoleniowych i komendach wojewódzkich Policji;
  • opracowywanie w uzgodnieniu z pełnomocnikiem ds. współpracy międzynarodowej materiałów na wniosek organizacji i instytucji międzynarodowych powołanych do
  • monitorowania przestrzegania praw człowieka;
  • reprezentowanie Komendanta Szkoły w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce ochrony praw człowieka w Policji.

 

Konsultacje

Jeżeli uważasz, że jesteś osobą dotkniętą mobbingiem lub dyskryminacją w miejscu pełnienia służby lub pracy, możesz zgłosić się na indywidualne konsultacje do Pełnomocnika Komendanta Szkoły Policji w Katowicach do spraw Ochrony Praw Człowieka.

Konsultacje mają charakter anonimowy i dotyczą wszelkich przejawów nierównego traktowania, w tym omówienia procedur antydyskryminacyjnej i antymobbingowej obowiązujących w Szkole Policji w Katowicach. Z uwagi na zróżnicowany charakter wykonywanych zadań przez Pełnomocnika, osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Na szczeblu Komendy Głównej Policji konsultacji takich udziela Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, tel. resortowy 72 12 258, Warszawa ul. Puławska 148/150, pok. C 313.

 

Ochrona Praw Człowieka w Policji

Ochrona osób pokrzywdzonych

Minister Sprawiedliwości w ramach inicjatyw podejmowanych na rzecz osób pokrzywdzonych zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z prośbą o wdrożenie w Policji działań mających na celu wzmocnienie kampanii informacyjnej skierowanej do osób pokrzywdzonych oraz członków ich rodzin. Więcej informacji na ten temat w dołączonym ogłoszeniu Ministerstwa Sprawiedliwości, a także na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Procedura antymobbingowa dla policjantów pełniących służbę w Szkole Policji w Katowicach

Wewnętrzna procedura antydyskryminacyjna w Szkole Policji w Katowicach

Akty prawne i dokumenty 

Orzecznictwo 

Publikacje

Kalendarium

 

Przydatne linki:


Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała podręcznik Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa europejskiego. Przedmiotowy podręcznik szczegółowo analizuje orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie art. 6 ust. 3 lit. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyrażającego prawo do obrony w postępowaniu karnym, jak również normy dotyczące prawa dostępu do obrońcy wynikające z prawa Unii Europejskiej.

Podręcznik oraz raport, jak również wzory pouczeń dla zatrzymanego i podejrzanego, opracowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, zostały udostępnione na stronie internetowej HFPC.


Przewodniki: